Regulamin Imprez i Obozów AREK BIKE CENTER


Organizatorem imprez / obozów jest firma Arek Bike Camp Arkadiusz Perin, który jest
właścicielem strony internetowej camp.arekbikecenter.com, fanpage’a na Facebook’u o
nazwie: ABC Arek Bike Center orazu profilu na Istagramie o nazwie: arekbikecenter.pl
Regulamin określa zasady i reguły uczestniczenia w imprezach i obozach organizowanych
przez Arek Bike Camp Arkadiusz Perin, który zwany jest dalej Organizatorem w ramach
działalności gospodarczej, oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach
serwisu internetowego www.arekbikecenter.com oraz www.facebook.com/arekbikecenter.
Właścicielem serwisu, fanpage’a, profilu i organizatorem imprez i obozów jest Arek Bike
Center Arkadiusz Perin z siedzibą przy ulicy Lipowej 59 w Ustroniu; NIP 5482514845;
REGON 243485064
Regulamin:
1. Regulamin stanowi integralną część umowy zgłoszenia udziału w imprezie/obozie
sportowym organizowanej/ym przez Organizatora i zamieszczonej/ym na stronie
internetowej www.camp.arekbikecenter.com
2. Firma Arek Bike Camp Arkadiusz Perin jest organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy
z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
(Dz. U. poz. 2361) oraz jest wpisana w rejestr organizatorów turystyki pod numerem
ewidencyjnym 1354 w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim.
3. Przy zawieraniu umowy udziału w imprezie/obozie, uczestnik zobowiązany jest do
wnikliwego zapoznania się z treścią Regulaminu.
4. Umowa udziału w wyprawie może być zawarta w imieniu innych osób tylko na podstawie
pisemnego pełnomocnictwa.
5. Zapisy na imprezy/obozy sportowe prowadzone są poprzez stronę
www.camp.arekbikecenter.com
6. Wstępna rezerwacja miejsca dokonywana jest przy użyciu danych osobowych osoby
rezerwującej, takich jak imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres mailowy. Dane te przesyłane
są przez osobę rezerwującą w wiadomości mailowej.
7. Potwierdzeniem rezerwacji (ostateczną blokadą miejsca podczas imprezy/obozu dla
osoby rezerwującej) jest wpłata zadatku w wyznaczonej w umowie wysokości oraz w
wyznaczonym w umowie terminie.
8. Warunkiem uczestnictwa w imprezie/obozie jest podpisanie, równoznaczne z akceptacją,
umowy oraz regulaminu imprezy/obozu.
9. Poprzez podpisanie umowy na udział w imprezie/obozie, zgłaszający potwierdza iż:
a)zapoznał się i zaakceptował treść regulaminu,
b)wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności
c)potwierdza prawdziwość danych podanych w umowie i zgłoszeniu
d)jest świadom wysokiego ryzyka z jakim wiąże się uprawianie kolarstwa zjazdowego.

10. Za osobę dokonującą rezerwacji uważa się pierwszą osobę wymienioną w zgłoszeniu.
11. Dokonanie rezerwacji posługując się nieprawdziwymi danymi osobowymi lub danymi
osobowymi innej osoby bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne.
12. Osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana poinformować wszystkie osoby
wymienione w umowie rezerwacji o szczegółach dotyczących imprezy/obozu.
13. Umowa udziału w imprezie/obozie może być zawarta wyłącznie przez osobę pełnoletnią.
14. Osoba małoletnia może uczestniczyć w wyjeździe wyłącznie w towarzystwie opiekuna
prawnego lub za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
15. Cena imprezy/obozu wyrażona jest w złotych (PLN).
16. Cena jest ustalana przez Organizatora odrębnie dla każdej imprezy/obozu.
17. Świadczenia zawarte w cenie są każdorazowo wymienione w opisie obozu dostępnym
na stronie camp.arekbikecenter.com oraz w umowie imprezy/obozu.
18. Cena nie obejmuje: kosztów uzyskania paszportu, wizy, szczepień ochronnych i
ubezpieczeń. Odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na uczestniku imprezy/obozu.
Posiadanie ubezpieczenia NNW i KL na czas wyjazdu jest obowiązkowe i jest warunkiem
uczestnictwa w imprezie/obozie.
19. Płatności należy dokonywać poprzez link przesłany w mailu potwierdzającym założenie
rezerwacji lub przelewem bankowym na rachunek numer
Arek Bike Camp Arkadiusz Perin
ul. Lipowa 59
43-450 Ustroń
07 1050 1096 1000 0097 2125 3111 – ING Bank Śląski
20. Organizator zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny ustalonej w umowie udziału,
jeżeli konieczność podwyższenia ceny wynika z przyczyn niezależnych od Organizatora i
wynika z przyczyn wymienionych w umowie tj. podniesienie cen paliw, zmiany kursu walut.
21. O wzroście ceny uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany za pomocą poczty
elektronicznej lub telefonicznie poprzez sms, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem
wyjazdu.
22. Przy rezerwacji imprezy/obozu w terminie wcześniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem imprezy/obozu
uczestnik ma do wyboru:
-dokonanie zapłaty częściowej w postaci uiszczenia zadatku w wysokości ustalonej każdorazowo przy danej
wyprawie, przy czym wyrównanie zapłaty do kwoty całkowitej nastąpi najpóźniej na 14 dni przed dniem wyjazdu
przelewem na konto Organizatora, lub po wcześniejszym ustaleniu – gotówką najpóźniej w dniu wyjazdu.
-dokonanie zapłaty całkowitej.
23. Rezerwacja dokonana w okresie krótszym niż 21 dni przed dniem rozpoczęcia wyprawy wymaga
uiszczenia zadatku określonego w umowie w przeciągu 24h od złożenia rezerwacji.
24.  Rezerwacja złożona na mniej niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia wyprawy wymaga
natychmiastowej całkowitej zapłaty określonej w umowie.
25. Jeżeli uczestnik po uiszczeniu zadatku nie wpłaci pozostałej kwoty najpóźniej 14 dnia przed dniem
rozpoczęcia imprezy/obozu (lub nie ustali osobiście z Organizatorem płatności gotówką
w późniejszym terminie), Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy
i nie zwrócenia wniesionego zadatku.
26. Uczestnik może przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie/obozie
wszystkie przysługujące mu z tego tytułu uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmie
wszystkie wynikające z umowy udziału w imprezie/obozie obowiązki.
27. Przeniesienie uprawnień jest skuteczne wobec Organizatora jeżeli uczestnik zawiadomi
o tym w terminie umożliwiającym dokonanie zmiany danych uczestnika, nie później jednak
niż 3 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy/obozu.
28. Organizator pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości kosztów poniesionych w związku
ze zmianą uczestnika imprezy/obozu w przypadku konieczności pokrycia wynikających z tej
zmiany kosztów.
29. Za nieuiszczoną część ceny imprezy/obozu oraz koszty poniesione przez Organizatora
w wyniku zmian w umowie udziału, uczestnik i osoba przejmująca jego uprawnienia
odpowiadają solidarnie.
30. Uczestnik może odstąpić od umowy udziału w każdym czasie, składając pisemne
oświadczenie o odstąpieniu osobiście lub przez pełnomocnika za pomocą poczty e-mail.
31. W przypadku odstąpienia od umowy udziału w terminie powyżej 45 dni przed
rozpoczęciem imprezy/obozu uczestnik ponosi koszty w wysokości poniesionych kosztów
administracyjnych przez Organizatora – równowartość 30% wpłaconego zadatku.
32. W przypadku odstąpienia od umowy udziału w terminie 30 dni – 45 dni przed
rozpoczęciem imprezy/obozu uczestnik ponosi koszty w wysokości wszystkich poniesionych
kosztów przez Organizatora – równowartość 100% wpłaconego zadatku.
33. W przypadku odstąpienia od umowy udziału w terminie od 29 dni do 14 dni przed dniem
rozpoczęciem imprezy/obozu uczestnik ponosi koszty w wysokości 60% ceny wyjazdu.
34. W przypadku odstąpienia od umowy udziału w terminie krótszym niż 14 dni przed dniem
rozpoczęciem imprezy/obozu uczestnik ponosi koszty w wysokości 90% ceny wyprawy.
35. Jeśli kwota wpłaconego zadatku będzie niewystarczająca do pokrycia kosztów
odstąpienia od umowy udziału, uczestnik zostanie poinformowany, o wysokości brakującej
kwoty oraz terminie, w którym wymagana kwotę należy uiścić, jednak nie później niż w dniu
rozpoczęcia wyjazdu.
36. Organizator może odwołać imprezę/obóz z powodu braku wymaganego minimum
uczestników (liczba określona każdorazowo przy danej wyprawie), o czym niezwłocznie
powiadomi uczestników, nie później jednak niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia
imprezy/obozu. W przypadku odwołania wyjazdu Uczestnik ma prawo wziąć udział w innym
wyjeździe w takiej samej lub wyższej cenie za dopłatą, lub o niższej wartości za zwrotem
różnicy przez Organizatora. Jeśli Uczestnik nie znajdzie dla siebie odpowiedniego wyjazdu
jest mu zwracane 100% wpłaty.

37.Jeśli przez obowiązujące restrykcje związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się Covid-19
Organizator nie będzie mógł przeprowadzić kolonii/ obozu/ szkolenia wówczas Uczestnikowi zwracane
będzie 100% zadatku.
38. Organizator zastrzega sobie prawo, do zmian kolejności dokonywania poszczególnych
etapów tras wyprawy, jeżeli pomimo tych zmian program zostanie zrealizowany.
39. Organizator w stosownym czasie (najczęściej na 14 dni przed wyjazdem) przesyła
informacje organizacyjne dotyczące imprezy/wyjazdu drogą mailową na podany podczas
rezerwacji miejsca adres mailowy Uczestnika z adresu camp@arekbikecenter.com
40. Prosimy o zapoznanie się z informacjami organizacyjnymi przesyłanymi przez
Organizatora drogą mailową.
41. Organizator ma prawo do modyfikacji programu imprezy/obozu w szczególności
spowodowanej warunkami meteorologicznymi lub możliwościami kondycyjnymi uczestników.
42. Jeżeli w trakcie imprezy/obozu uczestnik stwierdza wadliwe wykonanie programu,
powinien niezwłocznie zawiadomić o tym przedstawiciela Organizatora obecnego na
wyprawie.
43. Uczestnik imprezy/obozu zobowiązany jest posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty
umożliwiające odbycie podróży, wymagane przepisami państw, w których impreza/obóz
będzie realizowana.
44. Dane osobowe uczestników imprez/obozów oraz dokonujących rezerwacji będą
przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
ochrony danych osobowych.
45. Uczestnik wyraża zgodę poprzez podpisanie umowy na przetwarzanie przez
Organizatora danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku w celach administracyjnych i
statystycznych oraz w celu świadczenia usług marketingowych polegających na promowaniu
imprez/obozów rowerowych Organizatora.

Informacje dodatkowe:
W czasie udziału w wyprawie należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w ruchu
drogowym:
– kolumna może liczyć nie więcej niż 15 osób
– na przedzie grupy jedzie przewodnik, którego nie wyprzedzamy
– na drodze publicznej jeśli są dwie grupy odległość między nimi nie może być mniejsza niż
200 m.
– odległość rowerzystów w grupie powinna być bezpieczna tj. 3 – 5 m.
– dopuszczalna jest jazda 2 uczestników wycieczki obok siebie, jeśli nie stwarza to
zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego
– podczas jazdy w grupie każdy z uczestników zobowiązany jest do indywidualnego
przestrzegania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
Uczestnik wyprawy powinien posiadać:
– technicznie sprawny rower adekwatny do rodzaju wyprawy
– właściwy do warunków atmosferycznych ubiór
– KASK fullface oraz ochraniacze (kolana, łokcie, buzer lub inny ochraniacz klatki
piersiowej oraz kręgosłupa)
– ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport) podczas niektórych wypraw
wymagana jest ważność min. 6 miesięcy.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za zachowanie, niedostateczne przygotowanie do
podróży, niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego oraz wypadki spowodowane
przez uczestników wycieczki oraz osób trzecich.
Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy i inne mienie będące własnością
uczestników wycieczki, które zostało zniszczone, zagubione lub skradzione.
Wycieczkę prowadzi przewodnik, który dyktuje tempo, wybiera drogę, wyznacza osoby do
pomocy przy prowadzeniu wycieczki.
Organizator informuje również, iż spożywanie alkoholu podczas wypraw rowerowych jest
dopuszczalne z zachowaniem lokalnego prawa, jednak w sytuacji wypadku osoby będącej
pod wpływem alkoholu ubezpieczenie NIE OBOWIĄZUJE (mówią o tym OWU
Ubezpieczyciela)