Polityka Prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików „cookies” na stronach internetowych
należących do Arek Bike Camp, Arkadiusz Perin, ul. Lipowa 59, 43-450 Ustroń, NIP 548 251 48 45


Informacje ogólne
Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w witrynach internetowych
arekbikecenter.com Administratorem witryn jest Arkadiusz Perin prowadzący działalność
gospodarczą pod firmą Arkadiusz Perin AREK BIKE CAMP, wpisany do rejestru przedsiębiorców
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju,
pod adresem ul. Lipowa 59, 43-450 Ustroń, NIP: 5482514845, REGON: 243485064.
Dane osobowe zbierane przez Administratora witryn są przetwarzane zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.
Administrator witryn dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu
przekazanych, a dotyczących Klientów firmy Arek Bike Camp. Administrator z należytą starannością
dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i
organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane
przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem,
nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących
przepisów prawa.
Adresatem możliwości korzystania z Towarów i Usług dostępnych w witrynach nie są dzieci poniżej
16 roku życia.


Dane osobowe
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Arkadiusz Perin AREK BIKE CAMP
ul. Lipowa 59, 43-450 Ustroń
W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych
osobowych za pomocą:
● poczty elektronicznej: info@arekbikecenter.com lub camp@arekbikecenter.com
● poczty tradycyjnej: ul. Lipowa 59, 43-450 Ustroń
● telefonu: +48 512 839 742

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:
● podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie, tj. dane podane w
formularzu kontaktowym w witrynach, tzn. adres e-mail oraz imię i nazwisko, numer
telefonu
● w celach informacyjnych, na Twoje żądanie – odpowiedzi na Twoje zapytania
zadane przez formularz kontaktowy, tzn. adres e-mail oraz imię i nazwisko, numer
telefonu
● w celu świadczenia Usług niewymagających założenia Konta i zakupu Towaru lub
usług, tj. przeglądanie stron www, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej
aktywności w witrynach, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu
operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;
● w celu realizacji Twoich zamówień – przetwarzamy dane takie jak: imię, nazwisko,
adres mailowy oraz numer telefonu;
●  Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności.
● w celu statystyk, ułatwienia korzystania z witryn oraz zapewnienia bezpieczeństwa
informatycznego przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w
Sklepie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej z podstron, Twojej
historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących
Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;
● w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami
w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać
Twoje dane osobowe podane przy wypełnianiu formularza kontaktowego oraz w
korespondencji mailowej, a także inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia
roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej
procedury prawnej;
● w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania
Klientów, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu
kontaktowym, reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi
na pytania zawarte w innej formie, jak również dane dotyczące zamówienia Towaru i
innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy
wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i
wniosków;
● w celu marketingu naszych Towarów i Usług oraz naszych klientów i partnerów
przetwarzamy Twoje dane takie jak adres e-mail podany przez Ciebie dobrowolnie w
oknie „zapis do newslettera”. Potwierdzenie adresu e-mail wpisanego w okno
oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych

● w celu organizacji konkursów i programów lojalnościowych. Szczegółowe informacje
na ten temat podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu
lub programu lojalnościowego;
● w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o
zamówieniu, Twoje dane podane w formularzu kontaktowym lub podczas zakupu,
adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez
nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w
informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane.

Kategorie odnośnych danych osobowych
Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:
● dane kontaktowe;
● dane dotyczące aktywności w witrynach
● dane dotyczące zamówień oraz zapytań w formularzu kontaktowym
● dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
● dane dotyczące usług marketingowych.
Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek
świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem witryn internetowych.
Czas przetwarzania danych
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań
marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą usunięte w
następujących przypadkach:
● kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną
zgodę;
● kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt
nieaktywny);
● po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.
Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres
kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z
usługami świadczonymi przez Sklep internetowy – dane te nie będą wykorzystywane do celów
marketingowych.

Dane dotyczące zamówień Towarów i usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą
przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia.
Dane dotyczące Klientów niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia
zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez
Klienta.
Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być
wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia
możliwości sprzedażowych witryn.
Odbiorcy danych osobowych
Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
● organom państwowym, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o
to do nas zwrócą,
● dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Sklepu internetowego np.
w celu realizacji zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności,
podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby
ich przetwarzania, wykaz dostawców znajdziesz na stronie internetowej naszego
Sklepu internetowego pod linkiem: http://www.sklep.arekbikecenter.com/regulamin/
Prawa osoby, której dane dotyczą
Na podstawie RODO masz prawo do:
● żądania dostępu do swoich danych osobowych;
● żądania sprostowania swoich danych osobowych;
● żądania usunięcia swoich danych osobowych;
● żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
● wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
● żądania przenoszenia danych osobowych.
Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od
otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez
Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące
z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w
terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.
Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są
przetwarzane.
Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:
● dostępu do danych osobowych;
● uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych
osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym
okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o
prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do
organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu
decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z
przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
● uzyskania kopii swoich danych osobowych
● wniesienia skargi do GIODO, w przypadku, kiedy uznasz, że Twoje dane
przetwarzane są w sposób nieprawidłowy

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:
info@arekbikecenter.com
Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)
Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego
sprostowania Twoich danych osobowych.
Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.
Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na
adres: info@arekbikecenter.com
Jeżeli dokonałeś rejestracji w Sklepie Internetowym swoje dane osobowe możesz sprostować i
uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym.
Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17
RODO)
Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych,
gdy:
● Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane
lub w inny sposób przetwarzane;

● wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w
oparciu o Twoją zgodę;
● Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
● wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na
potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim
przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
● wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w
związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych
osobowych lub stronę trzecią.
Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może
przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz
poinformowany/poinformowana.
Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:
info@arekbikecenter.com

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18
RODO)
Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
● kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych
osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający
sprawdzić prawidłowość tych danych;
● gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia
danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych
osobowych;
● Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
● gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych –
do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora
danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.
Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na
adres: info@arekbikecenter.com.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych, w tym profilowania, w związku z:

● przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub
stronę trzecią;
● przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie
na adres: info@arekbikecenter.com
Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz
przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.
Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane
osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).
Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:
info@arekbikecenter.com
Prawo do cofnięcia zgody
Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym
momencie.
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.
Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:
info@arekbikecenter.com lub skorzystać z odpowiednich funkcjonalności w Twoim Koncie Klienta.
Skarga do organu nadzorczego
Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia
skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu,
swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (PUODO)